تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

قیمت وزن (کیلوگرم) نام کالا ردیف
تماس بگیرید 1 یدور جیوه 1
تماس بگیرید 1 کلرور جیوه 2
تماس بگیرید 1 استات جیوه 3
تماس بگیرید 1 اکسید جیوه 4
تماس بگیرید 1 جیوه 5
تماس بگیرید 1  آمونیوم آیرون 2 سولفات  6